องค์การบริหารส่วนตำบลกุดชุมแสง อำเภอหนองบัวแดง จังหวัดชัยภูมิ : www.koodchumsang.go.th

 
 

ความพึงพอใจต่อการให้บริการ
ดีมาก
ดี
ปานกลาง
พอใช้
 

  โครงการสัตว์ปลอดโรค คนปลอดภัย จากโรคพิษสุนัขบ้าตาม...
  อบต.กุดชุมแสงออกเก็บภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง ภาย...
  โครงการอบรมส่งเสริมปลูกพืชผักปลอดภัยไร้สารพิษ ประช...
 
การสร้างความปรองดองสมานฉันท์ กระทรวงวัฒนธรรม


จำนวนผู้เข้าชม
จำนวน คน
ตั้งแต่วันที่ 17 มกราคม 2555
 
 
องค์การบริหารส่วนตำบลกุดชุมแสง ถนนหนองไฮใต้ - กุดชุมแสง ตำบลกุดชุมแสง อำเภอหนองบัวแดง จังหวัดชัยภูมิ 36210
โทรศัพท์ / โทรสาร 0-4405-6017
E- mail:admin@koodchumsang.go.th
© copyright 2022 design by Timesmediawebdesign