องค์การบริหารส่วนตำบลกุดชุมแสง อำเภอหนองบัวแดง จังหวัดชัยภูมิ : www.koodchumsang.go.th

 
   
 

ความพึงพอใจต่อการให้บริการ
ดีมาก
ดี
ปานกลาง
พอใช้
 

  ประชุมสภา องค์การบริหารส่วนตำบลกุดชุมแสง สมัยสามั...
  โครงการอาสาสมัครป้องกันไฟป่าและหมอกควัน 2567 ลดปัญ...
  ประชุมสภาองค์การบริหารส่วนตำบลกุดชุมแสง สมัยสามัญท...
  วันเด็กแห่งชาติ วันที่ 13 มกราคม 2566
  จุดตรวจให้บริการประชาชน ช่วงเทศกาลปีใหม่ พ.ศ.2567 ...
  กิจกรรมวันดินโลก
การให้ความยินยอมเผยแพร่ข้อมูลการประเมินภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง... [ 14 ก.พ. 2567 ]
....................................................................................................................................................................
กฎกระทรวง ฉบับที่ 71 (พ.ศ. 2566) ออกตามพระราชบัญญัติควบคุมอาคาร พ.ศ. 2522... [ 1 ก.พ. 2567 ]
....................................................................................................................................................................
ประกาศ เรื่อง ราคาประเมินทุนทรัพย์ของที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง (ภ.ด.ส.1)... [ 31 ม.ค. 2567 ]
....................................................................................................................................................................
ประกาศ เรื่อง แบบบัญชีรายการที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง ประจำปีภาษี พ.ศ.2567(ภ.ด.ส.3)... [ 24 ม.ค. 2567 ]
....................................................................................................................................................................
ขั้นตอนการก่อสร้าง... [ 9 ม.ค. 2567 ]
....................................................................................................................................................................
กฏหมายควบคุมอาคาร... [ 9 ม.ค. 2567 ]
....................................................................................................................................................................

ประกาศจัดซื้อชุดกีฬา ตามโครงการส่งเสริมกิจกรรมผู้สูงอายุ ประจำปี 2567... [ 21 ก.พ. 2567 ]
..........................................................................................................................................................................

ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาซ่อมบำรุงรถยนต์ 82-1149... [ 21 ก.พ. 2567 ]
..........................................................................................................................................................................

ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจัดซื้อวัสดุไฟฟ้าและวิทยุ... [ 19 ก.พ. 2567 ]
..........................................................................................................................................................................

ประกาศจัดซื้อครุภัณฑ์ไฟฟ้าเเละวิทยุ ประจำปี 2567... [ 6 ก.พ. 2567 ]
..........................................................................................................................................................................

ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจัดซื้อวัสดุสำนักงาน... [ 6 ก.พ. 2567 ]
..........................................................................................................................................................................

ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจัดซื้อน้่ำดื่มบริการประชาชน... [ 6 ก.พ. 2567 ]
..........................................................................................................................................................................

ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาซ่อมบำรุงเครื่องปรับอากาศ... [ 6 ก.พ. 2567 ]
..........................................................................................................................................................................

 
 
การสร้างความปรองดองสมานฉันท์ กระทรวงวัฒนธรรม


จำนวนผู้เข้าชม
จำนวน คน
ตั้งแต่วันที่ 17 มกราคม 2555
 
 
องค์การบริหารส่วนตำบลกุดชุมแสง ถนนหนองไฮใต้ - กุดชุมแสง ตำบลกุดชุมแสง อำเภอหนองบัวแดง จังหวัดชัยภูมิ 36210
โทรศัพท์ / โทรสาร 0-4405-6017
ไปรษณีย์อิเล็กทรอนิกส์ (อีเมล์) saraban_06360503@dla.go.th
E- mail:admin@koodchumsang.go.th
© copyright 2022 design by Timesmediawebdesign