องค์การบริหารส่วนตำบลกุดชุมแสง อำเภอหนองบัวแดง จังหวัดชัยภูมิ : www.koodchumsang.go.th

 
 
ติดต่อ - สอบถาม

  ชื่อ +
นายสุรัตน์  จันทราศรี
  ตำแหน่ง + นายกองค์การบริหารส่วนตำบล
  โทรศัพท์ +  081-8764013
  อีเมล์ +  admin@koodchumsang.go.th
 
  ชื่อ +

นายพศิน  พิริยะตระกูล

  ตำแหน่ง + ปลัดองค์การบริหารส่วนตำบลกุดชุมแสง
  โทรศัพท์ +  081-8794152
  อีเมล์ +  admin@koodchumsang.go.th
 
 
  ชื่อ +

นางพิรัลรัตน์ เกษมนวกุล

  ตำแหน่ง +
หัวหน้าสำนักปลัด
(อำนวยการท้องถิ่น ระดับต้น)
  โทรศัพท์ + 087-9196455
  อีเมล์ +  admin@koodchumsang.go.th
 
  ชื่อ +

นางสมควร คลังระหัด

  ตำแหน่ง + ผู้อำนวยการกองคลัง
(อำนวยการท้องถิ่น ระดับต้น)
  โทรศัพท์ + 081-0633394
  อีเมล์ +  admin@koodchumsang.go.th
 
  ชื่อ +

นายอานนท์ ทักษิณสิทธิ์

  ตำแหน่ง + ผู้อำนวยการกองช่าง
(อำนวยการท้องถิ่น ระดับต้น)
  โทรศัพท์ + 084-6539422
  อีเมล์ +  admin@koodchumsang.go.th
 

  ชื่อ +
-ว่าง-
  ตำแหน่ง + ผู้อำนวยการกองการศึกษา
(อำนวยการท้องถิ่น ระดับต้น)
  โทรศัพท์ + 089-5823307
  อีเมล์ +  admin@koodchumsang.go.th
 
  ชื่อ +
นางสุภัทร  ประมูล
  ตำแหน่ง + ผู้อำนวยการกองสวัสดิการสังคม ฯ
(อำนวยการท้องถิ่น ระดับต้น)
  โทรศัพท์ + 093-5050129
  อีเมล์ +  admin@koodchumsang.go.th