องค์การบริหารส่วนตำบลกุดชุมแสง อำเภอหนองบัวแดง จังหวัดชัยภูมิ: www.koodchumsang.go.th
 
 
จำนวนผู้เข้าชม
จำนวน คน
ตั้งแต่วันที่ 17 มกราคม 2555

ติดต่อ - สอบถาม

  ชื่อ +
นายสุรัตน์ จันทราศรี
  ตำแหน่ง + นายกองค์การบริหารส่วนตำบล
  โทรศัพท์ +  081-8764013
  อีเมล์ +  admin@koodchumsang.go.th
 
  ชื่อ +

นายพศิน  พิริยะตระกูล

  ตำแหน่ง + ปลัดองค์การบริหารส่วนตำบลกุดชุมแสง
  โทรศัพท์ +  081-8794152
  อีเมล์ +  admin@koodchumsang.go.th
 
 
  ชื่อ +

นางพิรัลรัตน์ เกษมนวกุล

  ตำแหน่ง + หัวหน้าสำนักงานปลัด
  โทรศัพท์ + 087-9196455
  อีเมล์ +  admin@koodchumsang.go.th
 
  ชื่อ +

นางสมควร คลังระหัด

  ตำแหน่ง + หัวหน้าส่วนการคลัง
  โทรศัพท์ + 081-0633394
  อีเมล์ +  admin@koodchumsang.go.th
 
  ชื่อ +

นายอานนท์ ทักษิณสิทธิ์

  ตำแหน่ง + หัวหน้าส่วนโยธา
  โทรศัพท์ + 084-6539422
  อีเมล์ +  admin@koodchumsang.go.th
 
  ชื่อ +
นางสุรัมภา  แก้วเบ้า
  ตำแหน่ง + หัวหน้าส่วนการศึกษา
  โทรศัพท์ + 089-5823307
  อีเมล์ +  admin@koodchumsang.go.th
 
  ชื่อ +
นางสุภัทร  ประมูล
  ตำแหน่ง + หัวหน้าส่วนสวัสดิการสังคม ฯ
  โทรศัพท์ + 093-5050129
  อีเมล์ +  admin@koodchumsang.go.th