องค์การบริหารส่วนตำบลกุดชุมแสง อำเภอหนองบัวแดง จังหวัดชัยภูมิ: www.koodchumsang.go.th
 
 
 


  โครงการฝึกอบรมชุดปฏิบัติการจิตอาสาองค์การบริหารส่ว...
      
  โครงการพลังคนไทย ร่วมใจป้องกันไวรัสโคโรน่า Covid-1...
      
  โครงการปลูกไผ่ล้านต้นหน้าฝนปีนี้ โดย วัดชัยภูมิพิท...
      
ความพึงพอใจต่อการให้บริการ
ดีมาก
ดี
ปานกลาง
พอใช้
 
 
การสร้างความปรองดองสมานฉันท์ กระทรวงวัฒนธรรม

[ คลิกเพื่อขยายใหญ่ขึ้น ]

จำนวนผู้เข้าชม
จำนวน คน
ตั้งแต่วันที่ 17 มกราคม 2555