องค์การบริหารส่วนตำบลกุดชุมแสง อำเภอหนองบัวแดง จังหวัดชัยภูมิ: www.koodchumsang.go.th
 
 
 


  โครงการฝายชะลอน้ำ หลังค่ายลูกเสือ
      
  โครงการคลองสวยน้ำใส ประชาชนใส่ใจสิ่งแวดล้อมเฉลิมพร...
      
  โครงการจุดตรวจ จุดบริการประชาชน ช่วงเทศกาลปีใหม่ ป...
      

ความพึงพอใจต่อการให้บริการ
ดีมาก
ดี
ปานกลาง
พอใช้
 
 

 
การสร้างความปรองดองสมานฉันท์ กระทรวงวัฒนธรรม

จำนวนผู้เข้าชม
จำนวน คน
ตั้งแต่วันที่ 17 มกราคม 2555