องค์การบริหารส่วนตำบลกุดชุมแสง อำเภอหนองบัวแดง จังหวัดชัยภูมิ : www.koodchumsang.go.th

 
 
สภาพทางสังคม

ด้านสังคม
  การศึกษา
              โรงเรียนที่อยู่ในเขตองค์การบริหารส่วนตำบลกุดชุมแสง ส่วนใหญ่ เป็นโรงเรียนระดับประถมศึกษา      จำนวน     7     แห่ง     ได้แก่     โรงเรียนบ้านนาคานหักประชานุสรณ์  โรงเรียนบ้านกุดชุมแสง  โรงเรียนบ้านนาทุ่งใหญ่  โรงเรียนบ้านหนองหอย  โรงเรียนบ้านหนองลุมพุก  โรงเรียนบ้านโชคอำนวยโรงเรียนบ้านหนองสะแก  มีศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก  จำนวน  3  แห่ง  2  สาขา  และโรงเรียนระดับมัธยมศึกษา  3  แห่ง  มีรายละเอียดจำนวนนักเรียนแต่ละโรงเรียน  และคณะครูบุคลากรทางการศึกษา   ดังนี้
   
สำหรับโรงเรียนระดับประถมศึกษาที่อยู่ในตำบลกุดชุมแสง    มีดังต่อไปนี้
   

ชื่อโรงเรียน

จำนวนครูและบุคลากร

ทางการศึกษา
(รวมชายหญิง )

จำนวนนักเรียนแต่ละชั้นเรียนแต่ละโรงเรียน
( รวมชายหญิง )

อ.1

อ.2

ป.1

ป.2

ป.3

ป.4

ป.5

ป.6

โรงเรียนบ้านนาคานหัก

36

29

34

41

43

64

53

51

65

โรงเรียนบ้านบ้านกุดชุมแสง

30

41

43

43

41

56

44

54

41

โรงเรียนบ้านหนองหอย

11

15

18

13

27

34

18

20

29

โรงเรียนบ้านนาทุ่งใหญ่

10

15

18

13

11

19

14

14

18

โรงเรียนบ้านหนองลุมพุก

10

13

18

15

13

22

13

21

22

โรงเรียนบ้านโชคอำนวย

4

7

3

7

9

7

7

4

4

โรงเรียนบ้านหนองสะแก

4

9

3

1

5

5

4

5

5

รวม

105

129

137

133

149

207

153

169

184

     
   
สำหรับโรงเรียนระดับมัธยมศึกษาที่อยู่ในตำบลกุดชุมแสง    มีดังต่อไป
   

 

ชื่อโรงเรียน

จำนวนครูและบุคลากรทางการศึกษา
(รวมชายหญิง )

จำนวนนักเรียนแต่ละชั้นเรียน
( รวมชายหญิง )

หมายเหตุ

 

 

ม.1

ม.2

ม.3

ม.4

ม.5

ม.6

 

โรงเรียนคูเมืองวิทยา

25

80

66

55

65

53

41

 

โรงเรียนบ้านนาคานหัก

-

71

70

59

-

-

-

 

โรงเรียนบ้านกุดชุมแสง

-

37

52

25

-

-

-

 

รวม

25

188

188

139

65

53

41

 

     
   
ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กก่อนเกณฑ์ที่อยู่ในตำบลกุดชุมแสง   มีดังต่อไปนี้
   

ชื่อศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก

จำนวนครูพี่เลี้ยง

(รวมชายหญิง)

จำนวนเด็กนักเรียน

หมายเหตุ

ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กวัดชัยภูมิพิทักษ์ผาเกิ้ง

5

103

 

ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กวัดป่าสุริยวงศ์

2

50

 

ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กวัดศาลาวรรณ

2

46

 

ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กวัดชัยภูมิพิทักษ์ผาเกิ้ง
(สาขาวัดแสงอรุณ)บ้านนาทุ่งใหญ่

2

25

 

ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กวัดศาลาวรรณ(สาขาวัดลุมพินี)
บ้านหนองลุมพุก

2

36

 

รวม

13

260

 

     
     
  ศาสนา
              ประชาชนส่วนใหญ่นับถือศาสนาพุทธ  ศาสนาอื่น ๆ  ก็มีบ้างแต่จำนวนไม่มากนัก  สำหรับความเชื่อถือประเพณีในสมัยก่อน  ยังคงมีอยู่  และมีอิทธิพลทางจิตใจของประชาชนในพื้นที่  เช่น  ประเพณีแห่นางแมวขอฝน  ประเพณีบุญพระเวส  ประเพณีบุญบั้งไฟ  ประเพณีบุญข้าวสารท  ประเพณีบุญเดือนหก    ประเพณีวันเข้าพรรษา    ประเพณีบุญออกพรรษา   ประเพณีบุญกฐิน   ประเพณีวันลอยกระทง  เป็นต้น  มีวัดในเขตองค์การบริหารส่วนตำบลกุดชุมแสง     จำนวน   8   แห่ง  ดังนี้
   

1)  วัดชัยภูมิพิทักษ์(ผาเกิ้ง)                               อยู่บ้านนาคานหัก               หมู่ที่  1
2)  วัดบ้านนาทุ่งใหญ่                                        อยู่บ้านนาทุ่งใหญ่               หมู่ที่  2
3)  วัดป่าสุริยวงศ์                                                อยู่บ้านกุดชุมแสง               หมู่ที่  3
4)  วัดศาลาวรรณ                                                อยู่บ้านหนองหอย               หมู่ที่  4
5)  วัดบ้านหนองแก                                           อยู่บ้านหนองแก                  หมู่ที่  5
6)  วัดบ้านโชคอำนวย                                       อยู่บ้านโชคอำนวย              หมู่ที่  7
7)  วัดพนังโสภาราม                                          อยู่บ้านใหม่นาดี                  หมู่ที่  15
8)  วัดบ้านหนองลุมพุก                                     อยู่บ้านหนองลุมพุก           หมู่ที่  6

   
 

-  สำนักสงฆ์                        5                              แห่ง 
-  มัสยิด                                 -                              แห่ง
-  ศาลเจ้า                               1                              แห่ง
-  โบสถ์คริสต์                      -                              แห่ง

     
     
  วัฒนธรรม
    ประเพณี  วัฒนธรรมท้องถิ่นที่สำคัญ
   

1)    ประเพณี    ทำบุญตักบาตรวันขึ้นปีใหม่    ประมาณเดือน    มกราคม 
2)    ประเพณี    ประเพณีบุญเดือนสาม  ประมาณเดือน    กุมภาพันธ์
3)    ประเพณี    สงกรานต์  ประมาณเดือน   เมษายน
4)    ประเพณี     บุญเดือนหก แห่บั้งไฟ  ประมาณเดือน พฤษภาคม
5)    ประเพณี   ประเพณีแห่เทียนพรรษา  ประมาณเดือน  กรกฎาคม 

 • ประเพณี   บุญข้าวสารท   ประมาณเดือน  กันยายน
 • ประเพณี   บุญออกพรรษา   ประมาณเดือน  ตุลาคม
 • 8)    ประเพณี   ประเพณีลอยกระทง  ประมาณเดือน  พฤศจิกาย
       
    สาธารณสุข
                องค์การบริหารส่วนตำบลกุดชุมแสง  มีโรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลอยู่ในเขตองค์การบริหารส่วนตำบลกุดชุมแสง   จำนวน   1   แห่ง
     

  ชื่อสถานีอนามัย

  จำนวนแพทย์

  จำนวนบุคลากร

  คนไข้ที่เข้ารับการรักษา
  เฉลี่ยราย/ปี

  หมายเหตุ

  ชาย

  หญิง

  ชาย

  หญิง

  รพ.สต.กุดชุมแสง

  -

  -

  2

  8

  21,259

   

  รวม

  -

  -

  2

  8

  21,259