องค์การบริหารส่วนตำบลกุดชุมแสง อำเภอหนองบัวแดง จังหวัดชัยภูมิ: www.koodchumsang.go.th
 
 
ข่าวประชาสัมพันธ์
ข้อมูลทั้งหมด 60 รายการ
ลำดับที่ หัวข้อข่าว ไฟล์ วันที่ลงข่าว ผู้อ่าน
1 การรับโอน(ย้าย) พนักงานส่วนตำบลหรือพนักงานส่วนท้องถิ่นอื่น เพื่อแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งที่ว่างขององค์การบริหารส่วนตำบลกุดชุมแสง [ 1 ธ.ค. 2563 ]29
2 ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้ารับการสรรหาและเลือกสรรเป็นพนักงานจ้าง [ 30 พ.ย. 2563 ]40
3 บัญชีรายชื่อผู้ผ่านการเลือกสรรบุคคลเพื่อเป็นพนักงานจ้าง [ 4 พ.ย. 2563 ]45
4 ประกาศ เรื่อง รับสมัครบุคคลเพื่อสรรหาและเลือกสรรเป็นพนักงานจ้าง ประจำปีงบประมาณ 2564 [ 9 ต.ค. 2563 ]50
5 ประกาศรายชื่อผู้สูงอายุประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2564 [ 1 ต.ค. 2563 ]44
6 ประกาศบัญชีรายชื่อผู้มีสิทธิรับเงินเบี้ยความพิการ ประจำปี 2564 [ 1 ต.ค. 2563 ]36
7 ประกาศรับลงทะเบียนผู้มีสิทธิรับเงินเบี้ยยังชีพผู้สูงอายุ ประจำปี 2564 เพื่อรับเงินเบี้ยยังชีพประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 [ 1 ต.ค. 2563 ]24
8 ประกาศกำหนดวัน เวลา และสถานที่ รับลงทะเบียนผู้สูงอายุ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2565 [ 1 ต.ค. 2563 ]22
9 ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลกุดชุมแสง เรื่อง ประกาศใช้แผนอัตรากำลัง 3 ปี ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2564-2566 [ 24 ก.ย. 2563 ]11
10 ประกาศ เรื่อง การกำหนดโครงสร้างส่วนราชการ และระดับตำแหน่งขององค์การบริหารส่วนตำบลกุดชุมแสง [ 15 มิ.ย. 2563 ]52
11 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างเหมาบริการบุคคลเพื่อสนับสนุนช่วยปฏิบัติงานธุรการสาธารณสุข [ 1 มิ.ย. 2563 ]53
12 ประชาสัมพันธ์ผลการดำเนินการด้านส่งเสริมคุณธรรม จริยธรรม ขององค์การบริหารส่วนตำบลกุดชุมแสง ประจำปีงบประมาณ 2562 รอบ 6 เดือนหลัง (1 เมษายน - 30 กันยายน 2562) [ 2 ต.ค. 2562 ]151
13 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จัดซื้อวัสดุเชื้อเพลิงและหล่อลื่น [ 1 ต.ค. 2562 ]87
14 จำนวนโครงการซึ่งได้บูรณาการ ปฏิบัติงานร่วมกับ อปท.หรือหน่วยงานอื่นในปีงบประมาณ พ.ศ.2562 มีจำนวนทั้งสิ้น 23 โครงการ [ 1 ต.ค. 2562 ]47
15 โครงการยกย่องเชิดชูเกียรติพนักงานส่วนตำบล พนักงานจ้าง และบุคคลภายนอกดีเด่นผู้มีคุณธรรมและจริยธรรมในการปฏิบัติราชการ ประจำปี 2562 [ 17 ก.ย. 2562 ]45
16 โครงการอบรมส่งเสริมความรู้ตามหลักธรรมาภิบาลของการบริหารจัดการบ้านเมืองที่ดี ประจำปี 2562 [ 11 ก.ย. 2562 ]33
17 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา วัสดุการเกษตร [ 21 ส.ค. 2562 ]124
18 ประชาสัมพันธ์ผลการดำเนินการด้านส่งเสริมคุณธรรม จริยธรรม ขององค์การบริหารส่วนตำบลกุดชุมแสง ประจำปีงบประมาณ 2562 รอบ 6 เดือน (1 ตุลาคม 2561-31 มีนาคม 2562) [ 3 เม.ย. 2562 ]216
19 ประกาศกำหนดสมัยประชุมสามัญสภาองค์การบริหารส่วนตำบลกุดชุมแสง [ 11 ก.พ. 2562 ]33
20 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จัดซื้อครุภัณฑ์ยานพาหนะและขนส่ง [ 13 ก.ย. 2561 ]203
 
หน้า 1|2|3