องค์การบริหารส่วนตำบลกุดชุมแสง อำเภอหนองบัวแดง จังหวัดชัยภูมิ: www.koodchumsang.go.th
 
 
จำนวนผู้เข้าชม
จำนวน คน
ตั้งแต่วันที่ 17 มกราคม 2555

สำนักงานปลัด  นางพิรัลรัตน์ เกษมนวกุล
  หัวหน้าสำนักปลัด
 น.ส.วิชญาดา  กระจ่างศรี น.ส.ศุภลักษณ์  สมอาจ นายดนัย  จันทร์ขามป้อม
นักวิเคราะห์นโยบายและแผน (ระดับปฏิบัติการ) นักทรัพยากรบุคคล

เจ้าพนักงานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย


นางธัญญพัทธ์ นวลประเสริฐ
นางอโณทัย ป้อมปริยานนท์

เจ้าพนังานธุรการ
ชำนาญงาน

เจ้าหน้าที่ธุรการ
ชำนาญงาน

นายชัย ได้พร นางสาวณัฐวรรณ  พลนิกาย นายณัฐพล  คำเหลือง
ผู้ช่วยเจ้าหน้าที่วิเคราะห์ฯ ผู้ช่วยเจ้าหน้าที่ธุรการ พนักงานจ้างเหมาบริการนายเทวิน  ศักดิ์ภูเขียว

คนงานทั่วไปนายสมบูรณ์ สิงห์โคตร

นักการภารโรงนายนิยม เค้าโนนกอก

พนักงานขับรถยนต์นายเอกสิทธิ์ วงศ์สีแก้ว

พนักงานขับรถยนต์กู้ชีพนายวุฒิชัย ยศรุ่งเรือง

พนักงานขับรถบรรทุกน้ำนายณัฐกฤษ  จันทร์ขามป้อม


พนักงานจ้างเหมา ขับรถบรรทุกน้ำ