องค์การบริหารส่วนตำบลกุดชุมแสง อำเภอหนองบัวแดง จังหวัดชัยภูมิ : www.koodchumsang.go.th

 
 
กองส่งเสริมการเกษตร

 
 นายพิเชต คำเรืองศรี
 นักวิชาการเกษตร