องค์การบริหารส่วนตำบลกุดชุมแสง อำเภอหนองบัวแดง จังหวัดชัยภูมิ : www.koodchumsang.go.th

 
 
สมาชิกสภา อบต.


นายนิยม  หาญแท้
ประธานสภาองค์การบริหารส่วนตำบล


นายปิ่นแก้ว  แก้วศิริ
นายสถิตย์  จันทร์ขามป้อม
รองประธานสภาองค์การบริหารส่วนตำบล
เลขานุการสภาองค์การบริหารส่วนตำบลนายสำเร็จ  แซ่ปึง
นายวุฒิชัย  ทองคนทา
นายพินิจ  สวัสดิ์ศรี
ส.อบต.ม.1บ.นาคานหัก 
ส.อบต.ม.2 บ.นาทุ่งใหญ่
ส.อบต.ม.3 บ.กุดชุมแสง


นายสุรศักดิ์  ผลจำเริญ 
นายสม  โนมขุนทด
นายบุญมี  ถาวงกลาง
ส.อบต.ม.4 บ.หนองหอย ส.อบต.ม.5บ.หนองแก ส.อบต.ม.6 บ.หนองลุมพุก

นายชมัด    น้อยเวียง
นายยาญ  พัดไธสง นางสายฝน  พรสวัสดิ์
 ส.อบต.ม.7 บ.โชคอำนวย ส.อบต.ม.9 บ.นาชุมแสง ส.อบต.ม.10 บ.หนองหอยเหนือ


นางสาวิตรี  ทักษิณสิทธิ์
นางกัลยา  คชบริรักษ์
นายทองใส    โกซิน
ส.อบต.ม.13 บ.หนองชุมแสง ส.อบต. ม.14 บ.โนนชุมแสง  
 ส.อบต.ม.15 บ.ใหม่นาดี


นายประดง  ผลจำเริญ
นางหนูเพียร  มีคำ  นายโยธิน  กระแสกุล
ส.อบต.ม.16 บ.หนองลุมพุกใต้  
ส.อบต.ม.17บ.คลองชุมแสง ส.อบต.ม.18 บ.ทุ่งแลนคา