องค์การบริหารส่วนตำบลกุดชุมแสง อำเภอหนองบัวแดง จังหวัดชัยภูมิ: www.koodchumsang.go.th
 
 
จำนวนผู้เข้าชม
จำนวน คน
ตั้งแต่วันที่ 17 มกราคม 2555

แผนยุทธศาสตร์การพัฒนา

ยุทธศาสตร์และแนวทางการพัฒนาของท้องถิ่น องค์การบริหารส่วนตำบลกุดชุมแสง
     
  1. ยุทธศาสตร์      ด้านโครงสร้างพื้นฐาน
    แนวทางการพัฒนาที่  1  ก่อสร้างปรับปรุง  บำรุงรักษาถนน
    แนวทางการพัฒนาที่  2   การพัฒนาแหล่งน้ำเพื่ออุปโภค – บริโภค
    แนวทางการพัฒนาที่  3   ปรับปรุงและพัฒนาสาธารณูปโภคพื้นฐาน
    แนวทางการพัฒนาที่  4   จัดสรรที่ดินทำกินและออกเอกสารสิทธิ์ในที่ดินทำกิน
     
  2. ยุทธศาสตร์    ด้านพัฒนาเศรษฐกิจ
    แนวทางการพัฒนาที่  1  พัฒนาและส่งเสริมอาชีพให้แก่ประชาชน
    แนวทางการพัฒนาที่  2  พัฒนาส่งเสริมสถานที่ฝึกอบรมและสถานที่จำหน่ายผลผลิตในชุมชน
    แนวทางการพัฒนาที่  3  อบรมและพัฒนาอาชีพด้านเกษตรแก่เกษตรกร
     
  3. ยุทธศาสตร์    ด้านสังคมและส่งเสริมคุณภาพชีวิต
    แนวทางการพัฒนาที่  1  ป้องกันรักษาและส่งเสริมสุขภาพอนามัยของประชาชน
    แนวทางการพัฒนาที่  2  ส่งเสริมการกีฬานันทนาการ  กิจกรรมของชุมชนและเยาวชน
    แนวทางการพัฒนาที่  3  ส่งเสริมและเสริมสร้างความเข้มแข็งของชุมชน
    แนวทางการพัฒนาที่  4  ส่งเสริมการศึกษา ศาสนา  วัฒนธรรม และประเพณีในชุมชน
    แนวทางการพัฒนาที่  5 ส่งเสริมและเสริมพัฒนาศูนย์ข้อมูลข่าวสารของชุมชน
     
  4.  ยุทธศาสตร์   ด้านการเมือง -  การบริหารจัดการที่ดี
    แนวทางการพัฒนาที่  1  พัฒนาคุณภาพระบบการทำงานของบุคลากรในองค์การบริหารส่วนตำบลกุดชุมแสง
    แนวทางการพัฒนาที่  2  ส่งเสริมการมีส่วนร่วมของประชาชน
    แนวทางการพัฒนาที่  3  จัดสรรงบประมาณจัดซื้อวัสดุ  - อุปกรณ์ เพื่ออำนวยความสะดวกให้กับประชาชน
    แนวทางการพัฒนาที่  4  ส่งเสริมให้ประชาชนสำนึกในหน้าที่ของคนไทยในระบอบประชาธิปไตย
     
  5. ยุทธศาสตร์   ด้านธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม
    แนวทางการพัฒนาที่  1  การบำบัดและฟื้นฟูทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม
    แนวทางการพัฒนาที่  2   การปลูกจิตสำนึกให้ประชาชนรักษาสภาพแวดล้อมและรักษาความสะอาด
     
  6. ยุทธศาสตร์  การพัฒนาตามแผนการกระจายอำนาจให้แก่ อปท. ตามแนวนโยบายของรัฐบาลและ  ยุทธศาสตร์การพัฒนาจังหวัด
    แนวทางการพัฒนาที่  1  ให้ความรู้เกี่ยวกับกฎหมายจราจรและคุ้มครองชีวิตและทรัพย์สินของประชาชน
    แนวทางการพัฒนาที่  2   ประชาชนรู้จักใช้สารกำจัดแมลงจากวัตถุดิบธรรมชาติ
    แนวทางการพัฒนาที่  3   ก่อสร้างบ้านให้กับผู้ยากไร้