องค์การบริหารส่วนตำบลกุดชุมแสง อำเภอหนองบัวแดง จังหวัดชัยภูมิ: www.koodchumsang.go.th
 
 
มาตรการส่งเสริมคุณธรรมและความโปร่งใสภายในหน่วยงาน
ข้อมูลทั้งหมด 13 รายการ
ลำดับที่ หัวข้อข่าว ไฟล์ วันที่ลงข่าว ผู้อ่าน
1 ประกาศ เรื่อง แนวทางการเผยแพร่ข้อมูลต่อสาธารณะผ่านเว็บไซต์ขององค์การบริหารส่วนตำบลกุดชุมแสง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2563 [ 25 ม.ค. 2564 ]3
2 กิจกรรมส่งเสริมคุณธรรมและจริยธรรม เรื่อง ขออนุมัติประกาศใช้คู่มือการปฏิบัติงานเพื่อป้องกันผลประโยชน์ทับซ้อนของอบต.กุุดชุมแสง [ 22 ม.ค. 2564 ]2
3 การวิเคราะห์ผลการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการดำเนินงานของ อบต.กุดชุมแสง ประจำปีงบประมาณ 2563 [ 8 ม.ค. 2564 ]3
4 รายงานการวิเคราะห์ผลการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการดำเนินงานของหน่วยงานภาครัฐประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 [ 8 ม.ค. 2564 ]4
5 ประกาศ เรื่อง มาตรการเผยแพร่ข้อมูลข่าวสารต่อสาธารณะ [ 17 ม.ค. 2563 ]4
6 มาตรการให้ผู้มีส่วนได้ส่วนเสียได้มีส่วนร่วม [ 9 ต.ค. 2562 ]4
7 มาตรการป้องกันการขัดกันระหว่างผลประโยชน์ส่วนตนกับผลประโยชน์ส่วนรวม [ 9 ต.ค. 2562 ]4
8 มาตรการส่งเสริมคุณธรรมและความโปร่งใสในการจัดซื้อจัดจ้าง [ 9 ต.ค. 2562 ]3
9 มาตรการสร้างความโปร่งใสในการบริหารงานบุคคล [ 1 ต.ค. 2562 ]3
10 ประกาศ ประมวลจริยธรรมข้าราชการ [ 1 ต.ค. 2562 ]3
11 ประกาศ เรื่อง มาตรการเผยแพร่ข้อมูลข่าวสารต่อสาธารณะ [ 17 ก.ค. 2562 ]3
12 ประกาศ เรื่อง มาตรการป้องกันการรับสินบน [ 17 ม.ค. 2562 ]3
13 ประกาศ เรื่อง มาตรการให้ผู้มีส่วนได้ส่วนเสียมีส่วนร่วมในการป้องกันทุจริตของอบต.กุดชุมแสง [ 9 ม.ค. 2562 ]3