องค์การบริหารส่วนตำบลกุดชุมแสง อำเภอหนองบัวแดง จังหวัดชัยภูมิ : www.koodchumsang.go.th

 
 
สภาพทั่วไป

สภาพทั่วไป
  ประวัติความเป็นมาขององค์การบริหารส่วนตำบลกุดชุมแสง
               องค์การบริหารส่วนตำบลกุดชุมแสง  ตั้งอยู่ในตำบลกุดชุมแสง  อำเภอหนองบัวแดง จังหวัดชัยภูมิ  เดิมมีฐานะเป็นสภาตำบลกุดชุมแสง และได้รับการยกฐานะเป็นองค์การบริหารส่วนตำบลกุดชุมแสง   ตามประกาศกระทรวงมหาดไทย   เมื่อวันที่  31   มีนาคม   2539   องค์การบริหารส่วนตำบลกุดชุมแสง
     
  ที่ตั้ง
              องค์การบริหารส่วนตำบลกุดชุมแสง  หมู่ที่  17  ตำบลกุดชุมแสง  อำเภอหนองบัวแดง  จังหวัดชัยภูมิ  ตั้งอยู่ทางทิศตะวันตกของจังหวัดชัยภูมิ  อยู่ห่างจากกรุงเทพมหานคร   ประมาณ   400   กิโลเมตร  อยู่ห่างจากจังหวัดชัยภูมิ   47   กิโลเมตร อยู่ห่างจากอำเภอหนองบัวแดง  7  กิโลเมตร  มีพื้นที่ทั้งหมด   100.50   ตารางกิโลเมตร
     
  อาณาเขต
              องค์การบริหารส่วนตำบลกุดชุมแสง  อำเภอหนองบัวแดง  จังหวัดชัยภูมิ  มีพื้นที่ติดต่อกับองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นอื่น
     
   
ทิศเหนือ
ติดต่อกับ
อำเภอหนองบัวแดง  และ  ตำบลบ้านเดื่อ  อำเภอเกษตรสมบูรณ์จังหวัดชัยภูมิ
 
ทิศใต้
ติดต่อกับ
อำเภอเมือง  จังหวัดชัยภูมิ  โดยมีเทือกเขาแลนคาเป็นเส้นแนวแบ่งเขต
ทิศตะวันออก
ติดต่อกับ
ตำบลคูเมือง  อำเภอหนองบัวแดง  จังหวัดชัยภูมิ
ทิศตะวันตก
ติดต่อกับ

อำเภอบ้านเขว้า  จังหวัดชัยภูมิ  โดยมีเทือกเขาแลนคาเป็นเส้นแนวแบ่งเขต

     
  แผนที่แสดงอาณาเขตขององค์การบริหารส่วนตำบล
   
     
  เขตการปกครอง
   

หมู่ที่

ชื่อหมู่บ้าน

เนื้อที่
(ไร่)

ระยะทางห่าง
จาก อบต. (ก.ม.)

ชื่อผู้ใหญ่บ้าน

หมายเหตุ

1

บ้านนาคานหัก 

3,750

นางพัชรินร์   แก้วกระจ่าง

 

2

บ้านนาทุ่งใหญ่

2,187.5

5

นายบุญมี    คงม่วงหมู่

 

3

บ้านกุดชุมแสง

3,125

2

นางจันศรี    ฤาชา

 

4

บ้านหนองหอย

1,875

10

นายสุดยื้อ   ฦาชา

 กำนัน

5

บ้านหนองแก

2,187.5

8

นายพุฒิ     ผลช่วย

 

6

บ้านหนองลุมพุก

2,500

11

นายพิลา     ยศรุ่งเรือง

 

7

บ้านโชคอำนวย

3,750

12

นายสมัย    ยศรุ่งเรือง

 

8

บ้านนาสมบูรณ์

4,062.5

7

นายกองขัน    กำไรเงิน

 

9

บ้านนาชุมแสง

9,375

3

นายอพิเชษฐ์    ฤาชา

 

10

บ้านหนองหอยเหนือ

1,875

10

นางมยุรี   ยงขามป้อม

 

11

บ้านชุมชนพัฒนา

5,625

7

นายหนูเจน   พรมเดื่อ

 

12

บ้านนาอุดม

1,250

7

นายเพทาย   ไตรเสนีย์

 

13

บ้านหนองชุมแสง

3,125

3

นายจตุพล   ยศรุ่งเรื่อง

 

14

บ้านโนนชุมแสง

4,062.5

2

นายประมวล   สกุลจร

 

15

บ้านใหม่นาดี

4,375

7

นายสุภาพ   ถนอมไทสงค์

 

16

บ้านหนองลุมพุกใต้

937.5

11

นายยุทธ   กล้าเมืองกลาง

 

17

บ้านคลองชุมแสง

2,187.5

2

นายอ๊อด   ชูประยรู


18

บ้านทุ่งแลนคา

6,562.5

5

นายทวี    นาบำรุง

 

     
  ประชากร
    องค์การบริหารส่วนตำบลกุดชุมแสง   มีประชากรทั้งหมด   13,939   คน  แยกออกเป็นชายหญิง   มีความหนาแน่นเฉลี่ย    138.70   คน/ตารางกิโลเมตร  ดังนี้.-
1.  เป็นชาย           6,939     คน
2.  เป็นหญิง         7,000     คน
จำนวนครัวเรือนทั้งสิ้น      3,070   ครัวเรือน
จำนวนประชากร ผู้มีสิทธิเลือกตั้ง  รวมทั้งหมด   10,576   คน   แยกเป็นชายหญิง ดังนี้
1. เป็นชาย            5,257     คน
2. เป็นหญิง          5,319     คน