องค์การบริหารส่วนตำบลกุดชุมแสง อำเภอหนองบัวแดง จังหวัดชัยภูมิ: www.koodchumsang.go.th
 
 
จำนวนผู้เข้าชม
จำนวน คน
ตั้งแต่วันที่ 17 มกราคม 2555

สภาพทั่วไป

สภาพทั่วไป
  ประวัติความเป็นมาขององค์การบริหารส่วนตำบลกุดชุมแสง
               องค์การบริหารส่วนตำบลกุดชุมแสง  ตั้งอยู่ในตำบลกุดชุมแสง  อำเภอหนองบัวแดง จังหวัดชัยภูมิ  เดิมมีฐานะเป็นสภาตำบลกุดชุมแสง และได้รับการยกฐานะเป็นองค์การบริหารส่วนตำบลกุดชุมแสง   ตามประกาศกระทรวงมหาดไทย   เมื่อวันที่  31   มีนาคม   2539   องค์การบริหารส่วนตำบลกุดชุมแสง
     
  ที่ตั้ง
              องค์การบริหารส่วนตำบลกุดชุมแสง  หมู่ที่  17  ตำบลกุดชุมแสง  อำเภอหนองบัวแดง  จังหวัดชัยภูมิ  ตั้งอยู่ทางทิศตะวันตกของจังหวัดชัยภูมิ  อยู่ห่างจากกรุงเทพมหานคร   ประมาณ   400   กิโลเมตร  อยู่ห่างจากจังหวัดชัยภูมิ   47   กิโลเมตร อยู่ห่างจากอำเภอหนองบัวแดง  7  กิโลเมตร  มีพื้นที่ทั้งหมด   100.50   ตารางกิโลเมตร
     
  อาณาเขต
              องค์การบริหารส่วนตำบลกุดชุมแสง  อำเภอหนองบัวแดง  จังหวัดชัยภูมิ  มีพื้นที่ติดต่อกับองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นอื่น
     
   
ทิศเหนือ
ติดต่อกับ
อำเภอหนองบัวแดง  และ  ตำบลบ้านเดื่อ  อำเภอเกษตรสมบูรณ์จังหวัดชัยภูมิ
 
ทิศใต้
ติดต่อกับ
อำเภอเมือง  จังหวัดชัยภูมิ  โดยมีเทือกเขาแลนคาเป็นเส้นแนวแบ่งเขต
ทิศตะวันออก
ติดต่อกับ
ตำบลคูเมือง  อำเภอหนองบัวแดง  จังหวัดชัยภูมิ
ทิศตะวันตก
ติดต่อกับ

อำเภอบ้านเขว้า  จังหวัดชัยภูมิ  โดยมีเทือกเขาแลนคาเป็นเส้นแนวแบ่งเขต

     
  แผนที่แสดงอาณาเขตขององค์การบริหารส่วนตำบล
   
     
  เขตการปกครอง
   

หมู่ที่

ชื่อหมู่บ้าน

เนื้อที่
(ไร่)

ระยะทางห่าง
จาก อบต. (ก.ม.)

ชื่อผู้ใหญ่บ้าน

หมายเหตุ

1

บ้านนาคานหัก 

3,750

นายสมศักดิ์       ฦาชา

 

2

บ้านนาทุ่งใหญ่

2,187.5

5

นายสำเนียง   พงษ์จำนงค์

 

3

บ้านกุดชุมแสง

3,125

2

นายมนตรี   กู้ภูเขียว

 

4

บ้านหนองหอย

1,875

10

นายสุดยื้อ  ฤาชา

 

5

บ้านหนองแก

2,187.5

8

นายประเสริฐ สุภารี

 

6

บ้านหนองลุมพุก

2,500

11

นายคำสิงห์  จิตประทุม

 

7

บ้านโชคอำนวย

3,750

12

นายสมร  รัตนพลแสน

 

8

บ้านนาสมบูรณ์

4,062.5

7

นายกองขัน    กำไลเงิน

 

9

บ้านนาชุมแสง

9,375

3

นายอพิเชษฐ์  ฤาชา

 

10

บ้านหนองหอยเหนือ

1,875

10

นายกองศรี    พลเดชา

 

11

บ้านชุมชนพัฒนา

5,625

7

นายวีระ  ฝาพิมาย

 

12

บ้านนาอุดม

1,250

7

นายบุปผา  ฦาชา

 

13

บ้านหนองชุมแสง

3,125

3

นายมนตรี  สมอาจ

 

14

บ้านโนนชุมแสง

4,062.5

2

นายพุทธ   พรมหญ้าคา

 

15

บ้านใหม่นาดี

4,375

7

นายสุภาพ  ถนอมไธสงค์

 

16

บ้านหนองลุมพุกใต้

937.5

11

นายดาด  ยศรุ่งเรือง

 

17

บ้านคลองชุมแสง

2,187.5

2

นายสมชาย  ฤาชา

กำนัน

18

บ้านทุ่งแลนคา

6,562.5

5

นายทวี  นาบำรุง

 

     
  ประชากร
    องค์การบริหารส่วนตำบลกุดชุมแสง   มีประชากรทั้งหมด   13,939   คน  แยกออกเป็นชายหญิง   มีความหนาแน่นเฉลี่ย    138.70   คน/ตารางกิโลเมตร  ดังนี้.-
1.  เป็นชาย           6,939     คน
2.  เป็นหญิง         7,000     คน
จำนวนครัวเรือนทั้งสิ้น      3,070   ครัวเรือน
จำนวนประชากร ผู้มีสิทธิเลือกตั้ง  รวมทั้งหมด   10,576   คน   แยกเป็นชายหญิง ดังนี้
1. เป็นชาย            5,257     คน
2. เป็นหญิง          5,319     คน