องค์การบริหารส่วนตำบลกุดชุมแสง อำเภอหนองบัวแดง จังหวัดชัยภูมิ : www.koodchumsang.go.th

 
 
การบริการขั้นพื้นฐาน

การบริการขั้นพื้นฐาน
  การคมนาคม   (สภาพทางถนน)
   
 
     
     
  การไฟฟ้า  (แสดงจำนวนหมู่บ้านที่ไฟฟ้าเข้าถึงและจำนวนประชากรที่ใช้ไฟฟ้าจริง)
   

ชื่อหมู่บ้าน

จำนวนครัวเรือน

หมายเหตุ

จำนวนครัวเรือน

ที่ได้ใช้ไฟฟ้า               

ไม่ได้ใช้ไฟฟ้า

1.  บ้านนาคานหัก

210

187

23

 

2.  บ้านนาทุ่งใหญ่

145

127

18

 

3.  บ้านกุดชุมแสง

143

143

-

 

4. บ้านหนองหอย

219

219

-

 

5.  บ้านหนองแก

109

109

-

 

6.  บ้านหนองลุมพุก

198

193

5

 

7.  บ้านโชคอำนวย

123

116

7

 

8.  บ้านนาสมบูรณ์

198

190

8

 

9.  บ้านนาชุมแสง

260

255

5

 

10.  บ้านหนองหอยเหนือ

197

190

7

 

11. บ้านชุมชนพัฒนา

170

170

-

 

12. บ้านนาอุดม

146

132

14

 

13.  บ้านหนองชุมแสง

154

152

2

 

14.  บ้านโนนชุมแสง

219

216

3

 

15.  บ้านใหม่นาดี

166

155

11

 

16.  บ้านหนองลุมพุกใต้ 

121

121

-

 

17.  บ้านคลองชุมแสง

175

167

8

 

18.  บ้านทุ่งแลนคา

117

117

-

 

รวม

3,070

2,959

 

 

     
  การประปา
    มีระบบประปาหมู่บ้านครบทั้ง    18     หมู่บ้าน    และครัวเรือนที่ใช้น้ำประปา   จำนวน   3,050 ครัวเรือน
     
     
  การสื่อสาร
   

1)  โทรศัพท์ส่วนบุคคลในพื้นที่ประมาณ      -      หมายเลข
2)  ตู้โทรศัพท์สาธารณะในเขตพื้นที่ประมาณ   17   ตู้
3)  โทรศัพท์มือถือประมาณ     6,200     เครื่อง
4)  จำนวนครัวเรือนที่มีวิทยุประมาณ   1,320    ครัวเรือน  ประมาณ   1,565    เครื่อง
5)  จำนวนครัวเรือนที่มีโทรทัศน์    3,045   ครัวเรือน    ได้แก่ 
-  โทรทัศน์ขาว – ดำ                          -                              เครื่อง
-  โทรทัศน์สี  ประมาณ                     3,100                   เครื่อง
6)  ระบบเสียงตามสาย/หอกระจายข่าวในพื้นที่ให้บริการได้ครอบคลุมร้อยละ  100  ของพื้นที่ทั้งหมด
7)  จำนวนครัวเรือนที่มีเครื่องคอมพิวเตอร์        ประมาณ     320      ครัวเรือน   มีอินเตอร์เน็ตประมาณ      13     ครัวเรือน