องค์การบริหารส่วนตำบลกุดชุมแสง อำเภอหนองบัวแดง จังหวัดชัยภูมิ: www.koodchumsang.go.th
 
 
จำนวนผู้เข้าชม
จำนวน คน
ตั้งแต่วันที่ 17 มกราคม 2555

กองการศึกษาศาสนา และ วัฒนธรรม

นางสาวสุรัมภา แก้วเบ้า
หัวหน้าส่วนการศึกษา
นางภานรินทร์  พูนภูเขียว
 นักวิชาการศึกษา
 
 
นางวาสนา ยอดแก้ว
นางรำไพ แสงกุดเลาะ
นางสาวบุญสนอง ทูลแก้ว
หน.ศูนย์พัฒนาเด็กวัดผาเกิ้ง
หน.ศูนย์พัฒนาเด็กวัดป่าสุริยวงศ์
หน.ศูนย์พัฒนาเด็กวัดศาลาวรรณ
นางสาวอุบล จันทร์ขามป้อม
นางสาวจุฑารัตน์ วนเก่าน้อย
นางสาวธรรมญลักษณ์  ยศรุ่งเรือง 
ผู้ช่วยครูผู้ดูแลเด็ก
ผู้ช่วยครูผู้ดูแลเด็ก
ผู้ช่วยครูผู้ดูแลเด็ก
นางทองใส อิติปิ
นางยุพิน  จันทร์ณรงค์

นางสาววิภาพร ยงขามป้อม

ผู้ช่วยครูผู้ดูแลเด็ก
ผู้ช่วยครูผู้ดูแลเด็ก
ผู้ช่วยครูผู้ดูแลเด็ก
 
 
นางนิจษา แซ่ปึง

นางสาวจุลีรักษ์  โชคเจริญ

ผู้ช่วยครูผู้ดูแลเด็ก
ผู้ช่วยครูผู้ดูแลเด็ก
 
 
 
 

นางจารุพันธ์ แก้วกระจ่าง

 
ผู้ช่วยครูผู้ดูแลเด็ก
 
 
 
 

นางสายสุดา ตาเมือง

 
ผู้ช่วยครูผู้ดูแลเด็ก