องค์การบริหารส่วนตำบลกุดชุมแสง อำเภอหนองบัวแดง จังหวัดชัยภูมิ: www.koodchumsang.go.th
 
 
จำนวนผู้เข้าชม
จำนวน คน
ตั้งแต่วันที่ 17 มกราคม 2555

หัวหน้าส่วนราชการ

นายพศิน  พิริยะตระกูล
ปลัดองค์การบริหารส่วนตำบลกุดชุมแสง

นางพิรัลรัตน์ เกษมนวกุล
นางสมควร คลังระหัด
นายอานนท์ ทักษิณสิทธิ์
หัวหน้าสำนักปลัด
(อำนวยการท้องถิ่น ระดับต้น)
ผู้อำนวยการกองคลัง
(อำนวยการท้องถิ่น ระดับต้น)

ผู้อำนวยการกองช่าง
(อำนวยการท้องถิ่น ระดับต้น)


นางสาวสุรัมภา  แก้วเบ้า

นางสุภัทร  ประมูล
ผู้อำนวยการกองการศึกษา
(อำนวยการท้องถิ่น ระดับต้น)

ผู้อำนวยการกองสวัสดิการสังคม ฯ
(อำนวยการท้องถิ่น ระดับต้น)