องค์การบริหารส่วนตำบลกุดชุมแสง อำเภอหนองบัวแดง จังหวัดชัยภูมิ: www.koodchumsang.go.th
 
 
จำนวนผู้เข้าชม
จำนวน คน
ตั้งแต่วันที่ 17 มกราคม 2555

กองช่าง

นายอานนท์ ทักษิณสิทธิ์
หัวหน้าส่วนโยธา
นายกันทรากร  นามโพธิ์
นายนพดล ทักษิณสิทธิ์
นายอนุจิต อิติปิ

นายช่างโยธา

ผู้ช่วยช่างโยธา
ผู้ช่วยช่างไฟฟ้า
 
 
 

 

นายฐิรัฐฎิ   ถือชัยภูมิ

 
 

 ผู้ช่วยช่างเขียนแบบ